ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Sterre autorijschool, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de kandidaat. Bij minderjarige kandidaten zijn alle rechten toegewezen op zowel de kandidaat als de wettelijke verantwoordelijke.

DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 1

  • De kandidaat krijgt praktijkles van de instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het praktijkexamen wordt door Sterre autorijschool gereserveerd onder het ingeschreven rijschoolnummer             3666K8.

1.3 De kandidaat legt het rijexamen af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de kandidaat het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de kandidaat aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, en/of verkeers-en weeromstandigheden wordt de de kandidaat hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De kandidaat kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

DE KANDDAAT DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn.                                                                                                                        Tevens dient de kandidaat tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De kandidaat zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de kandidaat iets te laat, dan wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats. Mocht de kandidaat dan nog niet aanwezig zijn, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De kandidaat mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de kandidaat in rekening gebracht indien er sprake is van overmacht. Omstandigheden die hieronder vallen: ziekte, denk hierbij griep en migraine, het overlijden van een naaste famililielid, ongeval, een spoedopname in het ziekenhuis. Omstandigheden die niet vallen onder overmacht: ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, verandering schoolrooster of vakantie.

2.5 De kandidaat verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid bij een gezondheidsverklaring die bij het CBR dient te worden ingevuld. Het niet naar waarheid invullen is op eigen risico van de kandidaat.

2.6 Indien de kandidaat iets verzwijgt uit het geen in art. 2.5 vermeld, dan heeft de rijschool het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in art.2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

 

 

 

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 3

3.1 Losse lessen kunnen contant worden betaald bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de factuur te zijn voldaan binnen het betalingstermijn van 14 dagen. Gebeurt dit niet dan worden de lessen automatisch stop gezet tot de betaling is voldaan of eventuele verdere regelingen zijn getroffen.

3.3 Komt het toch voor dat de kandidaat niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

  1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvangt de kandidaat een herrinneringsfactuur, deze heeft een betalingstermijn van 5 werkdagen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, ontvangt de kandidaat 5 werkdagen na de eerste herinnering een tweede herrinering. Daarna zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de kandidaat.

3.4 Bij afname van een pakket en een behaald rijbewijs, of medische redenen met doktersverklaring die resulteren in het niet volledig afnemen van het pakket, heeft de kandidaat recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs zoals bescheven artikel 3.7.

3.5. Bij resitutie van lesgelden zoals in art. 3.4 en 3.7 geldt dat het bedrag wordt teruggestort op het rekeningnummer waarvan het lesgeld is verkregen.

3.6 Prijswijzigingen voorbehouden.

3.7 Bij langdurige afwezigheid zonder enig contact tussen kandidaat en rijschool, heeft de rijschool de mogelijkheid de lesovereenkomst te ontbinden. De rijschool staat open voor resitutie van lesgelden in samenspraak met de kanidaat over een termijn van maximaal drie jaar na start van de rijopleiding.

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

ARTIKEL 4

4.1 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden). Als de rijschool een theorie examen voor je regelt, zijn wij genoodzaakt voor het verrichte werk administratiekosten van €15,-in rekening te brengen.

4.2 Als de kandidaat niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de kandidaat toegerekend kunnen worden, moet de kandidaat de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. Ook bij het niet bij je hebben van een geldig legitimatiebewijs zijn de gemaakte kosten voor de kandidaat. Gereserveerde data voor een examen/toets kunnen niet meer door de rijschool worden geannuleerd. Indien een kandidaat om een bepaalde (dringende) reden het examen of de toets wilt annuleren, dient de kandidaat dit zelf te regelen met het CBR door middel van een restitutieformulier. Hierin vindt geen bemiddeling plaats van de rijschool.

4.3  De rijschool bepaalt ten alle tijden waneer de kandidaat klaar is voor het examen/toets. Zodat een kandisdaat ten alle tijden goed en met volledige kennis van alle lesstof voorbereid het examen/toets afneemt. Vindt de instructeur dat een kandidaat niet klaar is voor het examen/toets wordt dus ook geen examen/toets aagenvraagd. Een praktijkexamen of toets wordt door de rijschool gereserveerd en gaat vooraf in overleg met de kandidaat i.v.m de beschikbaarheid van de kandidaat en instructeur en i.v.m. de vorderingen van de kandidaat.

4.4 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de kandidaat het nieuwe examen niet zelf te betalen. De keuze voor het annuleren van een examen wegens weersomstandigheden wordt altijd gemaakt door het CBR.

4.5 Geannuleerde examens/toets

Bij een LOCKDOWN.

Rijlessen kunnen worden hervat zodra dit weer is toegestaan.
De rijschool geeft hierover berichtgeving aan de kandidaat.

Door een LOCKDOWN  kan een wachttijd ontstaan voor een nieuw te reserveren examen/ toets.

Indien er nog lestegoed is, kan dit ingezet worden na de LOCKDOWN.

De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de afname van extra rijlessen gedurende deze wachttijd.

De keuze voor afname van extra rijlessen gedurende deze wachttijd, blijft bij de kandidaat zelf en is niet verplicht, wel te adviseren.

 

 

LESPAKKETTEN:

ARTIKEL 5

5.1 Indien de kandidaat een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de kandidaat nog geen gebruik maken van het examen. De kandidaat dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden in rekening gebracht.

VRIJWARING:

ARTIKEL 6

6.1 Als de kandidaat tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  1. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico tenzij de kandidaat meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag.
  2. Als de kandidaat zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de kandidaat onder invloed was, dan kan de kandidaat aansprakelijk worden gesteld.
  4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de kandidaat bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

6.2 De rijschool zal de kandidaat vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De kandidaat mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de kandidaat dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de kandidaat aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

GESCHILLEN:  

ARTIKEL 7

7.1 De kandidaat krijgt bij het starten van de rijopleiding een formulier mee om te ondertekenen voor akkoord, hierbij verklaart de kandidaat akkoord te gaan met de overeenkomst en met de daarbij van kracht zijnde Algemene Voorwaarden van Sterre autorijschool.

Dit inschrijfformulier ontvangt de rijschool retour, voorzien van de datum en benodigde handtekening(en), ten behoeve van de administratie. Persoonsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard ten aanzien van de belastingdienst en andere overheidsinstanties.

 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

01-01-2021

Contact

Telefonisch bereikbaar:
0614850840
08:00 tot 20:00
Graafseweg 221
5213 AG 's-Hertogenbosch
info@sterre-autorijschool.nl